ใบรับรองนวัตกรรมด้านวัตถุดิบยอดเยี่ยม


บริษัท ฟาฟา จํากัดได้รับการรับรองจาก TCDC ในเรื่องของวัตถุดิบใช้ในการผลิตฟาฟากรีนแพ็คว่าเป็นนวัตกรรมด้านวัตถุดิบยอดเยี่ยม

ใบรับรองเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม


บริษัท ฟาฟา จํากัด ได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมกับกระทรวงพลังงาน